---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

files

วัดศาลาลอย ตั้งอยู่ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมือง  โดยแยกจากถนนรอบเมืองไปประมาณ 500 เมตร  วัดนี้ตั้งอยู่ติด กับลำตะคองซึ่งไหลพาดผ่านตอนเหนือของตัวเมืองไปลงสู่แม่น้ำมูล ท้าวสุรนารี  กับท่านปลัดสามีสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2370 จุดเด่นของวัดอยู่ที่พระอุโบสถซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นแนวบุกเบิกอาคารทางศาสนา  จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  และรางวัลจากมูลนิธิเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป ในปี พ.ศ. 2516 เป็นอุโบสถที่สร้างแบบศ  ิลปไทยประยุกต์ เป็นรูปสำเภา โต้คลื่น  ใช้วัสดุพื้นเมืองคือกระเบื้องดินเผาด่านเกวียนนำมาประดับตกแต่ง เช่น  ผนังด้านหน้าอุโบสถเป็นภาพพุทธประวัติตอน มารผจญ  ผนังด้านหลังเป็นภาพตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงส์  ส่วนบานประตูเป็นโลหะลายนูน ภาพเล่าเรื่องเวชสันด รชาดก (13 กัณฑ์)  ภายในมีพระประธานปูนปั้นสีขาว ปางห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปยืนประทับ ณ ประตูเมืองสังกัสนคร  สมเด็จพระสังฆราชได้ทรงถวายพระนามว่า “พระพุทธประพัฒน์สุนทรธรรมพิศาล  ศาลาลอยพิมาลวรสันติสุขมุนินทร์” หน้าประตู อุโบสถมีปูนปั้นรูปท้าวสุรนารีนั่งพนมมือกลางสระน้ำ ตัวอุโบสถล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วรูปเสมา  สัญลักษณ์ของเมืองเสมาเดิม ด้านข้างมีสถูปขนาดเล็กซึ่งเคยใช้เป็นที่บรรจุอัฐิท้าวสุรนารี

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.watsalaloi.org/v2/

 

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง อื่นๆ


- สวนสัตว์นครราชสีมา

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------