ห้องพัก สร้างเป็นอาคารเรือนไทยชั้นเดียว มีหลายหลายรูปแบบ